Missie

De missie geeft aan wat de SMH 40 – 45 wil zijn voor zijn belanghebbenden in de breedste zin. De missie vormt basis en toetssteen bij prioritering van de activiteiten van de stichting:

De Stichting Musea en Herinneringscentra 40 – 45 behartigt de belangen van Nederlandse musea en herinneringscentra gericht op beheer, behoud, presentatie en betekenisgeving van materieel en immaterieel erfgoed van bezetting, vervolging en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De stichting richt zich daarbij op versteviging van de maatschappelijke positie van haar participanten, door verbreding van het publieksbereik en actualisering van het aanbod alsmede vergroting van de efficiency en effectiviteit van deze instellingen. Deze doelen worden gerealiseerd via Beleidsbeïnvloeding, Fondsenwerving, Professionalisering, Productontwikkeling en Kennisdeling.