Visie

In deze visie wordt de situatie omschreven waar de SMH 40 – 45 naar streeft.
Deze is gebaseerd op de missie en de kernwaarden van de stichting en houdt rekening met relevante maatschappelijke en professionele trends en ontwikkelingen, en met de belangrijkste belanghebbenden en stakeholders.

1. Voor de SMH 40 – 45 is samenwerking geen doel maar middel ter versterking van de maatschappelijke positie, continuïteit en verdere ontwikkeling van de aangesloten musea en herinneringscentra en de sector WO2-musea en herinneringscentra.

2. De SMH 40 – 45 is gekend en gerespecteerd door zijn stakeholders als innovatief en professioneel in al zijn activiteiten.

3. Ze is voor alle relevante stakeholders een gewaardeerd platform voor overleg, beleidsontwikkeling en financiering ten behoeve van de sector WO2-musea en herinneringscentra.

4. De Stichting beschikt over (en ontwikkelt) unieke kennis en ervaring op het terrein van verzamelen, beheren en ontsluiten van (im)materieel erfgoed van de oorlog en op het terrein van herdenken, herinnering en betekenisgeving, vooral waar het publiekspresentaties en -manifestaties betreft. Deze kennis wordt ruimhartig gedeeld met stakeholders, de aangesloten organisaties en andere professionele organisaties, waaronder uitdrukkelijk ook de overige musea en herinneringscentra.

5. De SMH 40 – 45 is een zelfwerkzame decentrale organisatie met een klein centraal apparaat (secretariaat). Participatie van de aangesloten organisaties vormt de basis van een succesvolle ontwikkeling en uitvoering van de programmalijnen.

6. De Stichting staat midden in de samenleving met open oor en oog voor relevante maartschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen.

7. Om effectief te kunnen opereren en de gewenste factor van betekenis te blijven, is continuïteit, ook na 2014, gewenst.

8. Indien dat de effectiviteit van de Stichting bij het realiseren van haar doelen ten goede komt kan het aantal aangesloten instellingen uitgebreid worden. Niet alleen met het oog op punt 6, maar ook om inhoudelijke redenen, te bepalen door het bestuur.

9. Streven is om een meerjarige financiële basis voor de stichtingsactiviteiten te verwerven.